Medezeggenschapsraad

Op onze school is ook een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Voor onderwerpen die de organisatie van de school wezenlijk veranderen is de instemming van de MR nodig. Daarnaast kan de MR altijd advies geven over zaken op beleidsmatig en organisatorisch gebied. In de MR zijn de ouders en het team vertegenwoordigd.

De MR houdt zich onder anderen bezig met:

  • inspraak hebben in en goedkeuren van het schoolplan
  • meedenken met, inspraak hebben in alle beleidsontwikkelingen van de school;
  • volgen van de onderwijskundige ontwikkelingen van de school;
  • instemmen met de schooltijden
  • advies geven over de formatie

De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit ouders en personeelsleden, welke rechtstreeks uit de ouders en het personeel zijn gekozen. De ouderraad, het bestuur van de oudervereniging, kan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad desgevraagd van advies dienen. Dit recht heeft ook het onderwijzend personeel, in relatie met de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad.