Oudervereniging

Alle ouders van de kinderen op onze school vormen samen de oudervereniging. De oudervereniging heeft als doel om de samenwerking tussen ouders en het team te bevorderen rondom communicatie en organisatie van activiteiten.

Ouderraad

Het bestuur van de oudervereniging heet ouderraad (OR). In de ouderraad zitten minimaal vijf vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit ouders gekozen voor een periode van drie jaar. De ouderraad vergadert minimaal zes keer per jaar. Daar is ook altijd een leerkracht van onze school bij om praktische zaken te kunnen overleggen. De vergaderingen zijn openbaar. Elke ouder mag ze dus bijwonen. 

Activiteiten

De belangrijkste taak van de ouderraad is het organiseren van activiteiten voor de leerlingen. Denk aan vieringen en evenementen, zoals Sinterklaasviering, sponsorloop, Avondvierdaagse, Open Dag. De ouderraad stelt jaarlijks een programma van activiteiten op. De leden van de ouderraad verdelen onderling de activiteiten. Ze werken samen met de leerkrachten en streven ernaar om zoveel mogelijk ouders te betrekken en/of in te schakelen en ze te informeren.

Schakel

De ouderraad betrekt ouders bij school door het organiseren van activiteiten of een ouderavond. Voor de leerkrachten en directie van school kan de ouderraad als vraagbaak of schakel dienen voor de organisatie van activiteiten. Voor onderwijskundige ontwikkelingen of beleidszaken kunnen ouders terecht bij de MR. De ouderraad kan de medezeggenschapsraad (MR) indien gewenst adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn; dan is de ouderraad vraagbaak bij meningsvorming over MR-onderwerpen. Ook kan de ouderraad de MR vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur.

Ouderbijdrage

Dankzij de jaarlijkse (vrijwillige) algemene ouderbijdrage kunnen er gezellige activiteiten worden georganiseerd zoals Sinterklaas, Carnaval en het schoolreisje. De ouderbijdrage is vastgesteld op een bedrag van € 37,50 per kind. Dit bedrag bestaat uit:

  • € 12,50 voor feesten en activiteiten
  • € 25,- voor het schoolreisje
    Het ene jaar zijn de kosten voor het schoolreisje lager dan dit bedrag, het andere jaar zijn de kosten hoger. We gaan uit van de berekening dat na acht jaar het bedrag voor de schoolreis op gemiddeld 25,- per kind uitkomt. 

De ouderraad beheert de ouderbijdrage en het bedrag wordt in één keer per jaar door hen geïncasseerd. Het geld wordt door de ouderraad en door de school uitgegeven aan activiteiten. Zo geeft de ouderraad een deel van het geld uit aan traktaties bij vieringen. Ook de Sinterklaascadeaus zijn hier een voorbeeld van. School geeft zijn deel uit aan activiteiten waarvoor ze geen of onvoldoende vergoeding ontvangt, zoals buitenschoolse projecten. 

Kinderen die na januari op school komen krijgen korting op het ouderraaddeel van de ouderbijdrage. Kinderen die na 1 januari instromen, betalen de helft van het schooldeel: € 6,25. Instromers die na het schoolreisje instromen, betalen het deel van het schoolreisje in het jaar van instroom niet.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, en dat willen we ook niet. Sinds schooljaar 2021-2022 is Stichting Leergeld niet meer verplicht de ouderbijdrage te betalen voor gezinnen met minder financiële mogelijkheden. De betaling van de ouderbijdrage van de kinderen uit deze gezinnen is nu overgenomen door SPOVenray. De ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar middels automatische incasso geïnd. De ouderraad gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegeven. 

Jaarvergadering

Een keer per jaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. Meestal combineert de ouderraad dat met de informatieavond van de school. Op de jaarvergadering legt de ouderraad uit wat er met de ouderbijdrage gebeurt, welke activiteiten er in het jaarplan staan en wie er lid van de ouderraad is. Het reglement en de statuten van de ouderraad zijn op te vragen bij de leden van de ouderraad of de directeur van school.