Passend onderwijs

Op onze school willen we onderwijs op maat geven. Alle kinderen op onze school krijgen de hulp, begeleiding en instructie die ze nodig hebben, uiteraard binnen de mogelijkheden van de school en de groep.

Zorg in de groep

Elke groepsleerkracht heeft in ieder geval 3x per jaar een geplande leerling- en groepsbespreking met de intern begeleider. Tijdens deze besprekingen wordt de individuele ontwikkeling van leerlingen besproken op verschillende vakgebieden (Technisch en begrijpend lezen, spelling, taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en taakwerkhouding). Wanneer kinderen in de groep speciale zorg nodig hebben, wordt er op grond van deze besprekingen een handelingsplan of handelingsacties opgesteld waarin precies beschreven staat welke hulp een kind krijgt en op welke wijze deze georganiseerd zal worden. De objectieve toetsen die 2x per jaar afgenomen worden, vormen samen met de observaties, methodegebonden toetsen en het dagelijks gemaakt werk in de groep, onderdeel van het opstellen van het handelingsplan. Er kan extra instructie en/of begeleide inoefening aan de instructietafel gegeven worden. Andere mogelijkheden zijn aanpassing van de leerstof, het tempo en/of de werkwijze binnen de groep. We werken met instructiegroepen voor verschillende vakgebieden: rekenen, lezen, spelling en taal. In deze groepen zitten kinderen die incidenteel of structureel extra hulp nodig hebben aan de instructietafel. Bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken. De hulp wordt gegeven door de groepsleerkracht. Deze is ten slotte degene die de kinderen het beste kent, weet hoe kinderen het beste tot leren komen en kan de aangeboden stof uit de instructiegroep ook op andere momenten van de dag of week met kinderen bespreken. De IB-er ondersteunt de groepsleraar bij de uitvoering van het handelingsplan.

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school

Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van een kind goed gevolgd wordt zodat er op tijd speciale zorg gegeven kan worden indien dit nodig mocht zijn. Op de Meulebeek worden de kinderen systematisch gevolgd in hun ontwikkeling. Binnen het gedigitaliseerd leerlingvolgsysteem wordt de voortgang van elk kind heel precies en nauwkeurig bijgehouden en kunnen achterstanden en voorsprongen in de ontwikkeling van kinderen mogelijk in een beginstadium worden ontdekt. Van elk kind bestaat er een leerlingendossier. Dit dossier bevat beoordelingen in verhaal- en cijfervorm, toetsgegevens, handelingsplannen, observatiegegevens, verslagen van gesprekken met de IB’er en /of ouders. Hierin zijn alle gegevens over kinderen beschikbaar en oproepbaar. Ieder kind wordt acht jaar lang gevolgd in zijn ontwikkeling. Kinderen zijn bij ons elke dag in beeld. Na acht jaar weten we op welke plek in het voortgezet onderwijs een kind het beste past en succesvol zal zijn met zijn/ haar talenten en zorgbehoeftes. 

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

1.  Leerlingen met een achterstand in de ontwikkeling

De groepsleerkracht bespreekt tijdens leerlingbesprekingen en analysegesprekken de betreffende leerling met de interne begeleider. Soms is er sprake van een kortdurende achterstand. We kijken waar het kind staat, hoe we daarmee verder kunnen. Het is een proces dat door loopt, waarbij je probeert om steeds maatwerk te leveren. 

2. Leerlingen met dyslexie

Leesproblemen dienen zich vaak vroeg in de ontwikkeling van kinderen aan. Op onze school wordt ingezet op preventie en waar nodig op de behandeling van alle lees- en taalproblemen. Het gaat dus niet alleen om kinderen met dyslexie, maar om alle kinderen met problemen bij lezen en taal.Op alle scholen binnen SPOV wordt hetzelfde beleid gehanteerd hoe om te gaan met kinderen dyslexie en lees- en spellingsproblemen hebben. Als bij uw kind ernstige lees- en/of spellingproblemen gesignaleerd worden, volgens afgesproken criteria, handelingsplannen opgezet die vervolgens in een dossier opgenomen worden. Onze school is toegerust om uw kind op een goede en verantwoorde manier te begeleiden. Mocht blijken dat een leerlingen dyslexiebegeleiding nodig heeft die de zorgmogelijkheden van de school overstijgt, dan kan de ouders geadviseerd worden om voor behandeling een beroep te doen op de vergoedingsregeling van uw zorgverzekeraar. Vanaf groep 4 kan een dyslexie- verklaring verkregen worden, mits wordt voldaan aan de criteria van de zorgverzekering.

3.  Meer- en hoogbegaafdheid

Op de Meulebeek is er een beleidsplan op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid  In dit plan wordt beschreven hoe we extra uitdaging en aandacht geven aan de meer- en hoogbegaafde leerling. We willen ervoor zorgen dat de excellente leerling zich in de eigen groep optimaal kan ontwikkelen. Door het leerstofprogramma qua tempo en inhoud aan te passen aan de individuele mogelijkheden van een kind slagen wij er in om cognitief begaafde kinderen op de eigen school voldoende uitdaging te bieden. Klik hier voor het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid.  

Externe expertise

Als er meer nodig is dan de zorg die de leerkracht kan bieden, kunnen school en/of ouders externe expertise inschakelen. Hier zijn enkele criteria en voorwaarden aan verbonden.