Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Download dan het aanmeldformulier. Het formulier kunt u ook online invullen en digitaal versturen. Op 30 januari is de centrale aanmelddatum, maar kinderen kunnen het gehele jaar aangemeld worden. Voor de leerlingen die volgend schooljaar 4 jaar worden, willen we bij voorkeur de aanmeldingen voor 1 februari binnen hebben om zo de organisatie voor het nieuwe schooljaar tijdig goed vorm te geven.

Mocht u nog vragen hebben of graag kennismaken met onze school, dan kunt u altijd contact met de school opnemen. 

Wet Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan automatisch de zorgplicht krijgt. Aanmelding van een leerling gebeurt altijd schriftelijk met het aanmeldingsformulier van de school. Dit is een voorlopige aanmelding! De basisschool gaat vervolgens onderzoeken of ze het kind kunnen begeleiden (plaatsbaar is) of dat ze hier extra ondersteuning bij nodig heeft. Hiervoor moet ze voldoende zicht hebben op de ondersteuningsbehoeften van het kind. Minimaal 10 weken voor de vierde verjaardag van het kind neemt de basisschool de voorlopige aanmelding in behandeling om te kijken of ze het kind kan begeleiden. De school heeft hier 6 weken de tijd voor. Wanneer het in die 6 weken nog niet duidelijk is geworden, dan kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. Om goed te kunnen onderzoeken of een kind plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van:

  • eventuele voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal en/of kinderopvang);
  • door de ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier;
  • indien nodig informatie van de GGD of onderzoeksgegevens van andere betrokken instanties.

De voorschoolse voorziening is verplicht informatie aan de basisschool door te geven. Als de basisschool meer informatie nodig heeft, dan zijn ouders/verzorgers verplicht hieraan mee te werken. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier wordt hiervoor toestemming gegeven.Voor de meeste aanmeldingen zal de informatie vanuit de voorschoolse voorziening en de ouders voldoende zijn. Voor deze groep kinderen zal het besluit tot plaatsing vlot genomen kunnen worden.Als blijkt dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school regulier kan bieden, dan wordt door de basisschool contact opgenomen met de ouders/verzorgers. In een gesprek wordt er samen gekeken hoe een vorm van Passend Onderwijs op de gekozen basisschool of op een andere basisschool geboden kan worden. Als een kind op een reguliere basisschool niet voldoende ondersteuning kan krijgen, zijn er mogelijkheden voor plaatsing op speciale scholen voor basisonderwijs. 

Contact

Basisschool de Meulebeek
Watermolenstraat 35807 BJ Oostrum
Telefoon: 0478-550310

E-mail: info@demeulebeekoostrum.nl