Verlof

Alle kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Vanaf dat moment mogen ouders/verzorgers hun kind niet meer thuis houden. Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen bij uitzonderingen zoals een begrafenis of huwelijk. De directeur moet hier toestemming voor geven. Op deze pagina leest u aan welke regels de vrijstelling moet voldoen. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van DUO. 

De 4-jarigen

U, als ouders, dient erop toe te zien, dat uw kind regelmatig de school bezoekt. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn, maar zij zijn nog niet leerplichtig. Ondanks dat zij nog niet leerplichtig zijn, willen wij graag van ieder kind weten wanneer het niet naar school komt.

De 5-jarigen

 • Als uw kind 5 jaar wordt gaat de leerplicht in. Soms is een volledige schoolweek nog teveel voor een kind. Uw kind mag dan vijf uur in de week thuisblijven. U bent verplicht om dit melden bij de directeur van de school.
 • Heeft uw kind meer rust nodig? Dan kunt u nog 5 extra uren vrij aanvragen. Vraag hiervoor toestemming aan de directeur van de school.  
 • Indien hiervoor toestemming wordt verleend ontstaat zo een verlof van maximaal 10 uur wekelijks.

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan.

Wanneer u vrijstelling van de Leerplichtwet of anders gezegd verlof wilt hebben voor uw kind, dan kunt u een verzoek hiertoe richten aan de directeur van de school. Verlof kan alleen worden verleend in geval van gewichtige omstandigheden zoals:

 • Huwelijk van ouders (pleegouders)/verzorgers, grootouders, broers, zussen, ooms, tantes, stiefvader en stiefmoeder, zwagers en schoonzussen (1 tot 2 dagen).
 • Overlijden van gezinsleden, bloed- en aanverwanten (1 tot ten hoogste 4 dagen).
 • 25-, 40-, en 50-jarige ambtsjubilea (1 dag).
 • 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubilea (1 dag).
 • Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden kan voor maximaal 10 dagen in een schooljaar verleend worden door de directeur van de school.

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Hieronder valt uiteraard ook het verlengen van de vakantie met enige dagen. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Bij hoge uitzondering en uitsluitend met de toestemming van de directeur van de school, kan van deze regels worden afgeweken. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Ook als het door langdurige ziekte van de ouders niet mogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan er verlof verleend worden. 

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

 • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
 • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
 • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.
 • In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

Toestemming aanvragen bij directeur van de school
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet acht weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.  

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt
Kunt u geen enkele schoolvakantie twee weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen:

 • Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
 • Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever overleggen.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

 • dit niet in de eerste twee weken na de zomervakantie is;
 • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties; 
 • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
 • u niet twee weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin (of bent geweest). In geen enkele schoolvakantie.

Schoolverzuim

Voor alle scholen gelden de volgende afspraken:

 • Indien een kind ongeoorloofd en/of niet afgemeld afwezig is, stelt de groepsleraar bij aanvang van de schooltijd de directeur hiervan in kennis.
 • De directeur of de leerkracht neemt binnen 15 minuten na aanvang van de schooltijd hierover contact op met de ouders, verzorger of voogd.
 • Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de ambtenaar leerplicht van de gemeente Venray. Bij geregelde, regelmatige afwezigheid of te laat komen van een kind worden de ouders door de leerkracht hierop aangesproken.
 • Na voortdurende geregelde, regelmatige afwezigheid of te laat komen van het kind worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. 

Belangrijk is nog te vermelden, dat de directeur van de school verantwoordelijk is gesteld voor het uitvoeren van deze richtlijnen en verplicht is verzuim buiten de toegestane regels bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Venray te melden. Het verlenen van extra vakantieverlof (artikel 11 onder f Leerplichtwet) is een bevoegdheid van de schooldirecteur.

Verlofbrief

Verlof moet officeel worden aangevraagd met een verlofbrief. Download hier deze verlofbrief of doe een verlofaanvraag via het ouderportaal Social Schools.